REGULAMIN OGÓLNY

Wersja: 1.3

Data wydania: 11:00 GMT, 25 września 2015


  1. WPROWADZENIE
  2. ZMIANY W REGULAMINIE
  3. INTERPRETACJA
  4. OTWARCIE I PROWADZENIE KONTA
  5. IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA
  6. TWOJE DANE OSOBOWE
  7. WALUTY
  8. DEPOZYTY I WYPŁATY
  9. KOSZTY TRANSAKCJI
  10. KORZYSTANIE Z KONTA
  11. GRA ZA DARMO
  12. REGULAMIN KASYNA NA ŻYWO I GIER
  13. PODATKI
  14. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA
  15. ZAWIESZENIE ORAZ ZAMKNIĘCIE KONTA
  16. ROZWIĄZANIE UMOWY
  17. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
  18. ODPOWIEDZIALNA GRA
  19. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  21. BŁĘDY OPROGRAMOWANIA
  22. ODTWARZANIE ŚRODOWISKA SYSTEMU PO AWARII
  23. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  24. PRAWO WŁAŚCIWE
  25. PROMOCJE

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsze Warunki Ogólne regulują dostępność oraz korzystanie z witryny internetowej www.montecarlocasino.com, uruchamianej poprzez komputer, smartfon bądź też tablet (powoływanej niżej jako „Strona”). Promismy o dokładne przeczytanie poniższych warunków przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.
1.2. Mangas Gaming Malta Limited jest spółką zarejestrowaną na Malcie pod numerem C 46185 z biurem pod adresem Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema, Malta („Monte-Carlo ® Casino”, „my”, „nas”, „nasze”). Firma jest częścią Betclic Everest Group.
Jeżeli zamieszkujesz terytorium Wielkiej Brytanii, Twój dostęp i korzystanie ze Strony jest kontrolowane przez Betclic Everest (Gibraltar) Limited. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dla rezydentów Wielkiej Brytanii.
Wspomniane tutaj firmy działają pod nazwą "Kasyno Monte-Carlo®" i powinny być interpretowane na podstawie kraju rejestracji, czy to Wielkiej Brytanii, czy innego kraju.
1.3 Kasynowe produkty IGT są dostarczane przez IGT (Gibraltar) Limited. IGT posiada licencje Remote Gaming Licence wydaną przez Government of Gibraltar i jest regulowane przez Gibraltar Gaming Commissioner.
1.4. Określenia „Klient” i „Użytkownik” odnoszą się do użytkownika Strony.
1.5. Klikając przycisk „Zgadzam się” (ang. „I agree”) na stronie rejestracyjnej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszym Regulaminem. Regulamin Strony składa się z:

  (i) niniejszych Warunków (włącznie z warunkami dotyczącymi strony i aplikacji komórkowej);
  (ii) polityki prywatności i cookies;
  (iii) regulaminów specjalnych promocji, ofert i bonusów pojawiających się okresowo na Stronie;
  (iv) regulaminów danych gier (włącznie z Pokerowymi Zasadami Gry);
  (v) potwierdzenia, że gracz korzystający ze strony ma ukończone 18 lat;
  (vi) powtwierdzenia, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o bonusach i promocjach w Kasynie Monte-Carlo® lub od członka Betclic Everest Group (jak opisano w punkcie 4.3). Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz anulować swoją subskrypcję, przechodząc na "Moje konto" i klikając "Moje powiadomienia";
  (vii) oświadczenia, że Twoje dalsze korzystanie ze strony, oznacza akceptację jej regulaminu;
  (viii) Informacji, że korzystanie ze strony niesie ze sobą ryzyko straty pieniędzy i że to gracz ponosi pełną odpowiedzialność w takiej sytuacji.

1.6. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, jego całośią bądź częścią, powinieneś natychmiast opuścić Stronę i usunąć jakiekolwiek pobrane z niej oprogramowanie. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Wszelkie ważniejsze zmiany zostaną zakomunikowane w odpowiedni sposób (drogą -mailową bądź poprzez informację na Stronie). Jednak Twoją odpowiedzialnością jest regularne sprawdzanie Regulaminu w celu upewnienia się, że zgadzasz się z jego wszystkimi punktami. Kontynuacja korzystania ze Strony oznacza automatyczną akceptację Regulaminu.

3. Interpretacja

3.1. W niniejszych Ogólnych Warunkach, chyba że co innego wynika z kontekstu:
3.1.1. wszelkie odniesienia do niniejszych Ogólnych Warunków odnoszą się do Ogólnych Warunków wraz ze zmianami, uzupełnieniami i/lub dokumentami zastępującymi Ogólne Warunki;
3.1.2. w przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a jakimkolwiek innym dokumentem, o którym mowa w Ogólnych Warunkach, postanowienia Ogólnych Warunków będą rozstrzygające; W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a zasadami gier czy te drugie będą decydujące;
3.1.3. odniesienia do ustępów i punktów stanowią odniesienia do ustępów i punktów niniejszych Ogólnych Warunków;
3.1.4. nagłówki postanowień służą jedynie identyfikacji i nie stanowią podstawy wykładni niniejszych Ogólnych Warunków;
3.1.5. odniesienia do „kwot zakładów” obejmują odniesienia do „zakładów” i „stawek”;
3.1.6. odniesienia do serwerów lub „naszych serwerów ”, o ile ma to zastosowanie, obejmują odniesienia do serwerów spółki Kasyno Monte-Carlo® oraz serwerów osób trzecich, używanych w celu udostępnienia Klientowi usług poprzez Witrynę lub na Witrynie;

4. Otwieranie i Prowadzenie Konta

4.1. W celu dokonania jednego lub więcej zakładów na Witrynie, Klient powinien utworzyć konto („Konto”). W celu otwarcia Konta, należy wypełnić formularz wniosku online na stronie www.montecarlocasino.com/register. Formularz znajdujący się pod podanym adresem url musi zostać wypełniony w całości. Będzie to oznaczało, że gracz jest prawowitym właścicielem konta i może grać za pieniądze na Stronie.
4.2. Składając wniosek o otwarcie Konta, Klient oświadcza i zapewnia, że:
4.2.1. ma przynajmniej osiemnaście (18) lat lub tyle ile, zgodnie z prawem obowiązującym na obszarze, w którym Klient znajduje się podczas korzystania z Witryny, jest niezbędne do korzystania z Usług, w zależności która liczba jest wyższa. Klient jest świadomy, że Usługi świadczone przez Kasyno Monte-Carlo® nie są odpowiednie dla osób nieletnich oraz nie będzie udzielać pomocy nieletniemu przy zakładaniu lub korzystaniu z Konta;
4.2.2. zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków w każdych okolicznościach;
4.2.3. zobowiązuje się uczciwie korzystać z oferowanych przez nas zakładów i gier oraz zobowiązuje się nie nadużywać naszych bonusów, ofert i promocji;
4.2.4. wszelkie informacje dostarczone Kasyno Monte-Carlo® przez niego w okresie składania wniosku o otwarcie Konta, a następnie podawane w związku z Kontem (włącznie, ale nie tylko, z imieniem, nazwiskiem, data urodzenia, miejscem zamieszkania, adresem e-mail i numerem telefonu), są pełne, rzetelne, aktualne oraz nie wprowadzają w błąd, oraz, że Klient poinformuje Kasyno Monte-Carlo® niezwłoczne, jeśli informacje te ulegną jakiejkolwiek zmianie;
4.2.5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o bonusach oraz ofertach Kasyno Monte-Carlo® i innych członków Betclic Everest Group (zdefiniowanych w punkcie 4.3). Jeśli nie chcesz być informowany o naszych najnowszych promocjach, możesz anulować swoją subskrypcję do naszych newsletterów zgodnie z instrukcją podaną w naszej Polityce Prywatności Cookies.
4.2.6. jest świadomy istnienia ryzyka utraty pieniędzy poprzez hazard czy granie w gry dostępne na Witrynie oraz, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek poniesione straty.
4.2.7. nie otworzył już konta na naszej Stronie, nie miał zawieszonego lub zamkniętego konta na naszej Stronie i nie dokonał samowykluczenia;
4.2.8. nie powinien posiadać nieuzasadnionych oczekiwań co do ewentualnych wygranych, które uzyska korzystając ze Strony. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie, że niewielki odsetek graczy może cierpieć na uzależnienie od gry i często wymaga profesjonalnej pomocy w tym aspekcie. Prosimy o zapoznanie się ze stroną Odpowiedzialnej gry, do której link dostępny jest w dolnej części Strony. Na stronie Odpowiedzialnej gry, Klient znajdzie procedury obowiązujące w Kasynie Monte-Carlo® oraz listę lokalnych organizacji, które zajmują się kwestiami związanymi z grą w sieci;
4.2.9. akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że wszelkie środki pieniężne użyte przez niego na Witrynie nie pochodzą z nielegalnych źródeł, oraz że nie użyje Witryny w celach bezprawnych czy nieuczciwych, w tym, lecz nie wyłącznie, w celu prania brudnych pieniędzy w rozumieniu prawa każdej z jurysdykcji, która odnosi się do niego.
4.2.10. postępowanie karne i/lub cywilne może zostać wniesione przeciwko Klientowi lub każdej innej osobie (lub osobom) w przypadku ich zaangażowania się w jakąkolwiek wyżej wymienioną działalność. Kasyno Monte-Carlo® ma prawo do zgłoszenia do odpowiednich organów i wszelkich działań podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie pełne prawo do przekazania, wedle własnego uznania, wszelkich informacji w celu ich zbadania stosownym władzom, jeżeli zachodzi podejrzenie nielegalnego działania, które jest powiązane z kontem gracza, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta o takich zamiarach. Niniejszym, Klient wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich możliwych praw, jakie może posiadać, wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub innych podstaw, o dowolnym charakterze i podlegających pod jakąkolwiek jurysdykcję w najszerszym rozumianym zakresie, w związku z takim ujawnieniem. Ponadto, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zatrzymana wszelkich funduszy, w związku z którymi istnieje podejrzenie, że zostały użyte w bezprawnej lub nieuczciwej działalności bez konieczności informowania Klienta o powodach takiego zatrzymania.
4.3. Klient nie może złożyć wniosku o otworzenie Konta lub korzystać z jakichkolwiek Usług, jeśli on lub osoba z nim zamieszkująca byli lub są pracownikami Grupy Betclic Everest w ciągu ostatnich dwóch lat. Dla celów niniejszej ust. 3.3, zwrot „pracownik” obejmuje wykonawców osób trzecich takich jak licencjodawców, dostawców oprogramowania, inwestorów czy partnerów oraz wszystkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z członkiem Grupy Betclic Everest. Członek Grupy Betclic Everest obejmuje wszelie jednostki, w których Grupa Betclic Everest SAS Francja ma większość swoich udziałów.
4.4. Klient nie może złożyć wniosku o otwarcie Konta, jeśli nie działa on we własnym imieniu lecz w imieniu innej osoby lub podmiotu lub dla korzyści innej osoby lub podmiotu.
4.5. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta z zachowaniem jego stanu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto jest używane i kontrolowane przez osoby inne niż podane przy rejestracji Konta i/lub kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że konto może być używane w nieuczciwy sposób lub w inny sposób w związku z jednym lub więcej marketingowych partnerów powiązanych z Grupą Betclic Everest.
4.6. Jak określono to w punkcie 4.7 środki zdeponowane na jednym koncie nie mogą zostać przesłane na inne konto w Kasyno Monte-Carlo®.
4.7. W danym czasie Klient może posiadać tylko jedno Konto. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zamykania wszelkich Kont otwartych w tym samym imieniu lub w jakikolwiek inny sposób odnoszących się do jednej i tej samej osoby. W przypadku gdy Kasyno Monte-Carlo® uzna, że wiele kont zostało otwartych w wyniku błędu, możemy wyrazić zgodę na dodanie środków na jedno konto, które zostało otwarte ze stanem środków pozostałych na dodatkowych kontach. W przypadku, gdy Kasyno Monte-Carlo® ma uzasadnione powody by sądzić, że zostało dokonane lub istnieje zamiar dokonania oszustwa, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich związanych z tym transakcji, bonusów lub innych ofert bez uszczerbku dla innych praw. W tym Regulaminie, odniesienia do „nadużyć” odnoszą się także do „nadużycia bonusu”. Nadużycie bonusu obejmuje otwieranie więcej niż jednego konta w celu ubiegania się o dodatkowy bonus lub korzyści. Tylko jedno konto może zostać założone na jednym numerze IP i/lub jednym komputerze.
4.8. Klient nie może wyrażać zgody na używanie jego Konta przez osobę trzecią i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez osobę trzecią korzystającą z jego konta. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Kasyno Monte-Carlo®, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoba trzecia uzyskała dostęp do Konta Klienta oraz udzielić Kasyno Monte-Carlo® wszelkiej pomocy w związku z wyjaśnieniem takiej sytuacji przez Kasyno Monte-Carlo®.
4.9. Klient zdaje sobie sprawę, że środki wpłacone na jego Konto nie zyskują odsetek i nie powinien traktować Monte-Carlo® jakiejkolwiek z form instytucji finansowej lub bankowej.
4.10. Klient rozumie i akceptuje fakt, że Kasyno Monte-Carlo® zabrania stosowania na stronie www.montecarlocasino.com wszelkiego rodzaju urządzeń automatycznych, mechanicznych, elektronicznych lub innych, w celu dokonywania automatycznych operacji w jakiejkolwiek grze, bez względu na to czy taka próba lub działanie zostało podjęte przez gracza czy osoby trzecie. W przypadku podejrzeń, że takie urządzenia były stosowane, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów lub stawek na koncie, które będą podejrzane, że zostały postawione przy użyciu zabronionych urządzeń. Kasyno Monte-Carlo® rezerwuje sobie również prawo do wykluczenia gracza z promocji lub konkursu jeżeli zachodzi podejrzenie, że użył zabronionych urządzeń oraz do i/lub zawieszenia konta gracza i przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zawieranych zakładów. Korzystanie z takich urządzeń jest równoznaczne z oszustwem i Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do nie zwracania środków na konto gracza i do anulowania trwających zakładów i gier.
4.11. Użytkownik rozumie i akceptuje, że zabrania się wykorzystywania zewnętrznego zasobu, który został zaprojektowany, aby zapewnić graczowi nieuczciwą przewagę nad innymi graczami. Do zakazanych zasobów zewnętrznych należą, ale nie są ograniczone do innych firm, aplikacji i baz danych, a także stron internetowych, sieciowych baz danych, podejrzanych usług oraz pomocy każdej innej osoby, niezależnie od tego, czy ta osoba jest również posiadaczem konta Kasyno Monte-Carlo®. "Nieuczciwa korzyść" jest zdefiniowana jako uzyskanie i / lub sporządzanie jakichkolwiek informacji na temat innych graczy Kasyno Monte-Carlo® innych niż te, które zostały osobiście zaobserwowane podczas własnej gry. Kasyno Monte-Carlo® może rozwiązać konto i wstrzymać saldo na rachunku dowolnego gracza, który będzie czerpał korzyści z nieuczciwej przewagi.
4.12. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia konta, zakazania gry graczowi i zachowania wszystkich środków w przypadku, gdy gracz jest podejrzany o udział w oszustwach, które obejmują, ale nie są ograniczone do, wykorzystania skradzionych lub sfałszowanych kart kredytowych lub numerów kont, fałszerstwa, zmowy i dostarczanie danych lub dokumentów, które są fałszywe, skradzione lub przywłaszczone.
4.13. Kasyno Monte-Carlo® może być użytkowane tylko przez jedną osobę. Dla uniknięcia wątpliwości, konta firmowe nie są dozwolone.

5. Identyfikacja użytkownika

5.1 Z chwilą złożenia wniosku o otwarcie Konta przez Klienta, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do:
5.1.1. poproszenia go o potwierdzenie tożsamości, wieku oraz źródeł funduszy oraz, jeśli Konto zostało otwarte, do zablokowania Konta w każdym momencie, jeśli informacje na nim zawarte zostaną uznane przez Kasyno Monte-Carlo® za niewystarczające lub nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu wymaganych informacji. Skan lub zdjęcie dostarczanych dokumentów musi być zrobione w kolorze oraz w możliwie wysokiej rozdzielczości.
5.1.2. zażądania Twojego kolorowego zdjęcia, na którym trzymasz swój dowód osobisty lub dokument potwierdzający Twoją tożsamość, w celu weryfikacji konta i użytkownika.
5.1.3. unieważnienia i zwrotu wszelkich złożonych zakładów oraz zakazania Klientowi udziału w grze do czasu, kiedy jego tożsamość, wiek i/lub źródło funduszy nie zostaną zweryfikowane w sposób wystarczający.
5.1.4. usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i zachowanie wszystkich środków na rachunku w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa w tym, ale nie wyłącznie, udzielania fałszywych danych osobowych, fałszowanie, modyfikowanie lub kradzież tożsamości lub dokumentów finansowych lub rejestracji wielu kont.
5.2. Kasyno Monte-Carlo® będzie akceptowało tylko kolorowe wersje przesyłanych dokumentów identyfikacyjnych.
5.3. dokumenty powinny zostać przesłane na adres documents@montecarlocasino.com lub załączone na stronie desktopowej (wymagany login) w sekcji Moje dokumenty na Moim koncie. Zalecamy, aby wszyscy gracze przesłali do nas swoje dokumenty po zakończeniu procesu rejestracji konta.
5.4. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania danych podanych podczas rejestracji graczy. Ma to na celu upewnienie się, że dane podane w procesie rejestracji zgadzają się z danymi personalnymi gracza. Mamy prawo do zarządania dalszych dowodów potwierdzających wiek gracza, kraj zamieszkania lub wszelkich innych informacji wymaganych w przyszłości.

6. Twoje dane osobowe

6.1. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Klienta przy pełnej rejestracji o podanie następujących danych osobowych: imię; nazwisko; płeć; data urodzenia; miejsce zamieszkania, adres e-mail; numer telefonu; język; waluta, numer paszportu lub dowodu osobistego oraz pytanie zabezpieczające. Klient jest także zobowiązany do dostarczenia wybranych przez siebie danych do rejestracji, tj. zdefiniowania swojej nazwy użytkownika, hasła oraz odpowiedzi na pytanie zabezbieczające. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że wszelkie dane podane w formularzu rejestracyjnym są aktualne oraz wszelkie zmiany tych danych są wprowadzone do systemu, a Kasyno Monte-Carlo® jest zobowiązane przez odpowiednie prawo do sprawdzania wprowadzonych danych z danymi identyfikacyjnymi i dokumentami weryfikującymi płatności, które zostały przedłożone przez Klienta. W celu edycji niektórych danych osobowych, Klient może w każdej chwili skontaktować się z naszą Obsługą Klienta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane dotyczące swojej karty debetowej lub kredytowej oraz zarejestrować nową kartę. Niepoinformowanie Kasyno Monte-Carlo® o powyższych zmianach może spowodować odrzucenie transakcji przez bank, kasę oszczędnościowo-budowlaną lub wydawcę karty kredytowej. Kasyno Monte-Carlo® nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z transakcjami odrzuconymi z powodu braku aktualnych danych osobowych. Obowiązkiem Klienta jest także ochrona swojej karty debetowej i/lub kredytowej przed utratą lub kradzieżą, oraz powiadomienie Obsługi Klienta w przypadku utraty lub kradzieży karty. Klient powinien zwrócić uwagę na fakt, że nie może on wprowadzać zmian do swojego imienia, nazwiska i daty urodzenia podanych podczas rejestracji, chyba że dostarczy nam wystarczające dowody na to, że dane takie oraz wszelkie inne dane, które uległy zmianie, zostały zmienione zgodnie z prawem obszaru, na którym znajduje się Klient. Aby zmienić adres podany podczas rejestracji, Klient musi podać dowód zmiany adresu na nowy. Ponadto, nie można dokonywać żadnych zmian w wybranej nazwie użytkownika.
6.2. Wybrana przez Klienta nazwa użytkownika nie może być nieprzyzwoita, rasistowska, obraźliwa, uwłaczająca, zniesławiająca lub w jakikolwiek sposób pogwałcająca prawo własności intelektualnej czy prawa zastrzeżone jakiejkolwiek trzeciej osoby i jeśli Kasyno Monte-Carlo® wedle własnego uznania oceni, że nazwa użytkownika wybrana przez Klienta nie jest odpowiednia, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia oraz uniemożliwienia Klientowi używania takiej nazwy bez uprzedniego powiadomienia.
6.3. Po otwarciu Konta Klient zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do Konta oraz korzystania z Usług oferowanych przez Kasyno Monte-Carlo®. Nazwa użytkownika Klienta oraz hasło nie powinny być ujawniane żadnej osobie trzeciej. W takim przypadku Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą skutkiem korzystania z Usług poprzez uzyskanie do nich dostępu przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i hasła Klienta. Złamanie postanowień Ogólnych Warunków przez jakąkolwiek osobę, której Klient ujawnił swoje hasło zostanie potraktowane jako złamanie postanowień przez Klienta.
6.4. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła lub kiedy hasło użytkownika stanie się, lub istnieje podejrzenie, że może stać się znane jakiemukolwiek nieuprawnionemu użytkownikowi, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Kasyno Monte-Carlo® o takiej sytuacji.
6.5. Po pięciokrotnym wprowadzeniu niepoprawnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła, Konto Klienta zostanie tymczasowo zawieszone z powodów bezpieczeństwa i Klient będzie musiał odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające i/lub przesłać do Kasyno Monte-Carlo® w celu reaktywacji Konta jakikolwiek dowód tożsamości ze zdjęciem, tj. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
6.6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany nazwy użytkownika i/lub hasła Klienta w każdym momencie, całkowicie według naszego uznania i do powiadomienia go o jakichkolwiek zmianach w tych danych korzystając z danych kontaktowych, których wcześniej dostarczył.
6.7. Zakładamy, iż wszelkie transakcje, jakie mają miejsce po zarejestrowaniu się na Witrynie przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i odpowiedniego hasła są wynikiem działań właściwego użytkownika Konta i tym samym są ważne. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Kasyno Monte-Carlo® nie będzie odpowiedzialne za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem nieuprawnionego wykorzystania danych Klienta. W celu zapewnienia zarówno Klientowi jak i Kasyno Monte-Carlo® ochrony przed oszustwem, Kasyno Monte-Carlo® jest uprawnione do żądania w każdym czasie dostarczenia odpowiedniej kolorowej kopii dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie (np. kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego) oraz/lub kolorowej kopii jakiejkolwiek wykorzystanej karty, oraz/lub potwierdzenia adresu (bieżący rachunek za wodę, gaz etc. lub wyciąg bankowy). Niedostarczenie takich dokumentów może spowodować zawieszenie Konta.
6.8. Kasyno Monte-Carlo® zapewni restrykcyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobistych przez nas przechowywanych, przed jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem. Jednakże Użytkownik jest jedyną osobą w pełni odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ciągłe dbanie o bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za jakiekolwiek działania, które będą rezultatem dostępu do Usług przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła.
6.9. Dane osobowe Klienta są traktowane jako poufne i będą używane przez Kasyno Monte-Carlo® oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, jedną lub więcej spółek Grupy Betclic Everest w celach zakładania i zarządzania Kontem Klienta, rozbudowywania bazy klientów oraz zapewnienia mu możliwości zaangażowania się w usługi dostępne na Witrynie. Jeśli Klient wyraził chęć otrzymywania ofert bonusowych i innych informacji z Kasyna Monte-Carlo®, jego dane osobowe mogą zostać użyte w celach wysyłania mu e-maili, listów pocztowych i wiadomości SMS z reklamami nowych produktów i/lub ofert, którymi może być według Kasyna Monte-Carlo® zainteresowany, bez względu na to, czy są to oferty oferowane przez Kasyno Monte-Carlo®. Klient może otrzymać takie e-maile, listy pocztowe i wiadomości SMS po rejestracji swojego Konta, nawet jeśli nie dokonał jeszcze żadnych zakładów i nie przelał na swoje Konto żadnych funduszy. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i Cookies, aby dowiedzieć się jak anulować subskrypcję. Jeśli Klient wyraził chęć otrzymywania ofert bonusowych i innych informacji z Kasyno Monte-Carlo®, czy przez jednego lub więcej partnerów grupy Betclic Everest, Klient otrzyma te informacje drogą e-mailową, chyba że anuluje subskrypcję w sekcji „Moje powiadomienia" na swoim koncie.
6.10. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych klientów osobom trzecim takim jak instytucje rządowe, w przypadku, kiedy otrzyma taką prośbę lub żądanie i przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa i innymi właściwymi dla danego obszaru, postępowania czy żądania organu lub sądu.
6.11. Dodatkowe informacje pozwalające na szybkie i efektywne dostarczanie usług na Witrynie są zbierane poprzez pliki „cookie”. Dalsze informacje dotyczące naszego korzystania z danych osobowych Klientów można znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.

7. Waluty

Transakcje mogą być przeprowadzane w poniżej podanych walutach: Euro (EUR / €), Brytyjski Funt Szterling (GBP / £) i Polski Złoty (PLN / zł), Forintach węgierskich (HUF) i czeskich Koronach (CZK), szwedzkich Koronach (SEK), norweskich Koronach (NOK), brazylijskich (BRL), frankach szwajcarskich (CHF), dolarach amerykańskich (USD). Waluta, z której Klient korzysta musi być tą samą walutą, którą wybrał jako główną w chwili otwarcia Konta. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia opcji walut według własnego uznania. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do anulowania wniesienia zakładu lub wypłaty zakładu i/lub wygranej w pewnych walutach oraz do wypłacenia należnej kwoty w odpowiedniej dla konta walucie.

8. Depozyty i wypłaty

8.1. Po otwarciu Konta, Użytkownik musi złożyć depozyt w minimalnej kwocie 10 EUR, 8 GBP, 15 PLN, 1000 HUF, 150 CZK, 100 SEK, 80 NOK, 20 BRL, 12 CHF lub 15 USD zanim będzie mógł mógł wnosić zakłady czy grać. Klient może złożyć depozyt online w każdym momencie korzystając ze swojej karty debetowej lub kredytowej, e-wallet, voucher pre-paid lub przelew bankowy. Gotówka i/lub czeki nie są akceptowane jako metody wpłaty. Niektóre metody płatności mogą być niedostępne dla użytkowników w zależności od jurysdykcji lub waluty. Dostępne metody płatności zostaną wyświetlone po kliknięciu linku „Wpłać".
8.2. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zażądania dalszych informacji i dokumentacji potwierdzających wiek Klienta, tożsamość oraz miejsce zamieszkania po dokonaniu jakiejkolwiek wpłaty przed wykonaniem jakiejkolwiek wypłaty, w szczególności pierwszej wypłaty, w celu potwierdzenia jego tożsamości przed przekazaniem mu należnych środków pieniężnych. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zażądania takiej informacji i dokumentacji dotyczących osób, które są powiązane z wpłatą na Twoje konto. Informacja taka oraz wszelka dokumentacja umożliwi Kasyno Monte-Carlo® sprawdzenie poprawności i zgodności danych kontaktowych podanych przez Klienta w chwili rejestracji. W przypadku niezgodności danych, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zakładów Użytkownika, włącznie z wypłatami stanu konta, chyba, że będzie on w stanie wykazać swoje uprawnienie do należnej kwoty w inny sposób.
8.3. Wpłaty na Twoje konto w Kasyno Monte-Carlo® powinny być współmierne z grą. Dlatego też, jeśli zajdzie podejrzenie nadużycia (na przykład, gdy wpłacona kwota nie została w odpowiednim stopniu wykorzystana na grę, a gracz zażąda wypłaty wcześniej wpłaconej kwoty lub gdy Kasyno Monte-Carlo® będzie podejrzewało, że gracz nadużywa kursu wymiany i korzysta z jego zmian), Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo, zgodnie z własnym uznaniem, do anulowania całej wypłaty bądź jej części, do pobrania należnych kosztów z nią związanych oraz do zamknięcia konta w Kasyno Monte-Carlo® na czas nieokreślony. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie również prawo do zażądania odpowiedniego potwierdzenia wpłaty oraz dodatkowych kopii dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem przetwarzania jakiejkolwiek wypłaty.
8.4. W obowiązku gracza leży niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta, jeżeli środki zostały wpłacone na konto gracza w wyniku pomyłki. Jeżeli środki zostaną zaksięgowane w wyniku błędu, nie będą one dostępne do użycia. Środki takie zostaną zamrożone i wstrzymane od wypłaty. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakichkolwiek transakcji dokonanych przy ich użyciu.
8.5. Z zastrzeżeniem klauzuli 8.2., 8.3. oraz 8.4., środki mogą być wypłacone w każdej chwili, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient nie do końca odblokował otrzymany bonus. Aby zapoznać się z zasadami obrotu bonusami, prosimy sprawdzić regulaminy poszczególnych promocji, które dostępne są na stronie promocji.
8.6. Z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, w tym między innymi z zastrzeżeniem klauzuli 8.10., Klient może dokonywać wypłat ze swojego Konta do wysokości bieżącej kwoty dostępnej na jego Koncie.
8.7. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do wypłacania jakiejkolwiek należnej kwoty częściowo lub w całości przy użyciu tej samej metody płatniczej, jaka została użyta do wpłacenia depozytu na Konto. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie również prawo do wypłaty żądanej przez Klienta kwoty bezpośrednio na konto bankowe należące do Klienta.
8.8. Jakiekolwiek wypłaty z konta Klienta w kwocie równiej lub większej niż 15 EUR, 3000 HUF, 330 CZK, 10 GBP, 30 PLN, 150 SEK, 120 NOK, 30 BRL, 18 CHF lub 20 USD są nieodpłatne. Odnośnie tych walut, wszelkie wypłaty w kwocie poniżej lub wypłaty w jakiejkolwiek kwocie mające miejsce w ciągu siedmiu (7) dni od ostatniej prośby o wypłatę, mogą zostać obciążone opłatą administracyjną. Kwota ta zostanie wyświetlona podczas próby dokonania wypłaty i zostanie automatycznie potrącona od kwoty przelewanej z Konta na konto bankowego Klienta. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku wypłaty depozytu, który nie został użyty przy zakładzie. Klient zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi opłatami bankowymi powiązanymi z wykonywanymi przez niego wypłatami. Wysokość minimalnej kwoty wypłaty będzie zależała od podmiotu, za pomocą którego dokonywana jest wypłata.
8.9. Minimalna i maksymalna kwota wypłaty odpowiada wypłatom dokonywanym na kartę debetową lub kredytową. Limite te różnią się w zależności od wydawcy karty i są zaznaczone podczas dokonywania wypłaty z konta w Kasyno Monte-Carlo®. Dla wszystkich walut oprócz BRL i USD, każda wypłata dokonywana za pomocą Moneybookers lub Netellers nie może przekraczać 10 000 EUR lub waluty ekwiwalentnej w jednej transakcji. W odniesieniu do BRL i USD, każda wypłata dokonana za pomocą Moneybookers nie może być wyższa od 21 000 BRL lub 12 000 USD w jednej transakcji i każda wypłata dokonana przez Neteller nie może być większa od 27 000 BRL lub 15 000 USD w jednej transakcji. Wypłata, dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej, może zostać dokonana tylko na kartę, która jest zarejestrowana w naszym serwisie i którą dokonano wpłaty. Gotówka i/lub czeki nie są akceptowane jako metody wpłaty.
8.10. Depozyt dokonywany za pomocą Multibanco nie może być jednorazowo wyższy niż 2500 €. Jeśli depozyt będzie wyższy niż 2500 €, transakcja zostanie odrzucona.
8.11. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo, według wlasnego uznania, do zmiany limitów wpłat i wypłat oraz ich progów.
8.12. W przypadku kampanii promocyjnej lub konkursu, w ramach którego Kasyno Monte-Carlo® dopisuje na Koncie Klienta jakąkolwiek kwotę, Klient jest uprawniony do wykorzystania takiej kwoty jedynie w celu dokonywania zakładów na Witrynie. Klient nie jest uprawniony do wypłacania takiej kwoty, chyba że regulamin kampanii promocyjnej lub konkursu stanowi inaczej. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zwrotu takiej kwoty, jeśli nie zostanie ona użyta przy wnoszeniu zakładów w okresie wymienionym w regulaminie promocji.
8.13. Kasyno Monte-Carlo® zaleca zachowanie kopii tego Regulaminu i dokonanych operacji, które są dostępne w sekcji "Moje konto" w Kasyno Monte-Carlo®.

9. Koszty transakcji

Należy zwrócić uwagę, że Kasyno Monte-Carlo® pobiera standardowe opłaty manipulacyjne w wysokości 2% każdego depozytu dokonywanego przy użyciu karty debetowej lub kredytowej przy kwotach niższych niż 100 EUR, 20 000 HUF, 2200 CZK, 800 NOK, 100 BRL, 100 USD, 120 CHF lub równowartość tych kwot w brytyjskich funtach i polskich złotych. Kwota ta zostanie automatycznie naliczona do sumy pobieranej z karty kredytowej Użytkownika. Za transakcje przeprowadzane przy użyciu karty kredytowej na kwotę równą lub większą niż 100 EUR, 20 000 HUF, 2200 CZK, 800 NOK, 100 BRL, 100 USD, 120 CHF lub równowartość tych kwot w brytyjskich funtach i polskich złotych nie pobieramy opłaty manipulacyjnej. Prośby o wypłaty z Konta mogą być składane w każdej chwili, pod warunkiem, że wszystkie dokonywane wpłaty zostały otrzymane. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do wypłacenia jakiejkolwiek wypłaty częściowo lub w całości przy użyciu tej samej metody płatniczej, jaka została użyta przy wpłacaniu depozytu.

10. Korzystanie z konta

10.1. Uprawnienie Klienta do korzystania z Konta ma charakter osobisty. Klient nie może zezwalać innym osobom na korzystanie z Konta, dokonywanie jakichkolwiek zakładów czy granie w jakiekolwiek gry przy użyciu Konta oraz na przyjmowanie jakichkolwiek wygranych, bonusów czy nagród. Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie udostępniać swojego Konta nieletnim oraz innym osobom podatnym na uzależnienia, przebywającym pod jego opieką. Jakakolwiek próba założenia Konta przez osobę nieletnią lub pomocy jej, może zostać zgłoszona lokalnej prokuraturze.
10.2. Zakłady są ważne jedynie w przypadku, kiedy zostały przyjęte przez serwery Kasyno Monte-Carlo®. Do czasu przyjęcia zakładów przez serwery, wszelkie wyświetlane informacje odnoszące się do zakładu czy gry stanowią jedynie zaproszenie do gry i/lub zakładu.
10.3.W celu wniesienia zakładu Klient musi posiadać na Koncie wystarczające fundusze. Zakłady na kredyt nie będą akceptowane.
10.4.Zakłady wniesione przy użyciu konta Klienta zostaną automatycznie zaakceptowane i wszelkie wygrane zostaną zapisane na danym Koncie. Z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków, Klient może dokonywać wpłat na konto i wypłat z konta poprzez stronę „Moje Konto”.
10.5. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek zakładu lub zakładów, całkowicie wedle własnego uznania i z jakichkolwiek przyczyn. W przypadku, kiedy zakład może zostać lub został uznany przez Kasyno Monte-Carlo® za unieważniony, jakiekolwiek sumy odjęte z Konta Klienta w związku z danym zakładem zostaną zwrócone na jego Konto.
10.6. W losowo wybranych momentach i całkowicie wedle własnego uznania, Kasyno Monte-Carlo® będzie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa. Klient wyraża zgodę na fakt, że Kasyno Monte-Carlo® może zażądać od niego dodatkowych informacji podczas przeprowadzania takiej kontroli oraz może zawiesić lub zamknąć Konto, proces rejestracyjny lub wstrzymać wypłaty do czasu otrzymania stosownych, żądanych informacji.
10.7. Jakiekolwiek nieaktywne Konto, na którym znajdują się fundusze będzie podlegać kontroli w regularnych odstępach czasu. Kasyno Monte-Carlo® będzie starać się powiadomić Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej oraz adresu użytego podczas rejestracji o jakichkolwiek pozostałych na Koncie środkach finansowych. Jeśli Konto pozostanie nieaktywne (tj. brak gry, transakcji, zrealizowanych wpłat lub wypłat) przez okres 12 miesięcy lub dłużej, zostanie ono sklasyfikowane przez nas jako konto „nieaktywne” i z konta będzie pobierana opłata administracyjna w wysokości 5 EUR (lub równoważnej kwocie w GBP, PLN, HUF, CZK, SEK, NOK, BRL, CHF lub USD) miesięcznie. Gracz otrzyma e-mail informacyjny co najmniej na 14 dni przed pobraniem opłaty. Wszystkie opłaty będą widoczne w zakładce „Moje operacje" w dziale „Moje konto". Pobieranie opłat zostanie wstrzymane z chwilą ponownej aktywacji konta, ale opłaty administracyjne już odliczone nie będą zwracane. Klient może reaktywować Konto poprzez dokonywanie jakiegokolwiek zakładu, wpłaty lub wypłaty środków. Klient może w każdej chwili wypłacić środki do których wypłaty jest uprawniony i które są zapisane w ramach Konta.
10.8. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub wycofania korzystania z jakichkolwiek i/lub wszystkich zakładów bukmacherskich i usług gier losowych, tymczasowo lub na czas nieokreślony, w każdej chwili, bez jakiegokolwiek powiadomienia czy odszkodowania, z zastrzeżeniem zastosowania się do regulaminowych wymogów oraz wypełnienia jakichkolwiek zaległych zobowiązań w świetle niniejszych Ogólnych Warunków.
10.9. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów, jeżeli okaże się, że są one nielegalne lub jeżeli w jakikolwiek sposób ich rozliczenie z powodu prawa lub regulacji w dowolnej jurysdykcji będzie niemożliwe.
10.10. Wszystkie zakłady zawarte w Kasyno Monte-Carlo® są uważane za umieszczone i zatwierdzone na Malcie. Każde kontrakty między Mangas Gaming Malta Limited, a klientem uważa się za zawarte na Malcie.

11. Gra za darmo

Klient może w każdym momencie za darmo grać w gry w Kasynie i/lub Kasynie Vegas znajdujących się na Witrynie z lub bez rejestracji Konta, ale tylko, jeśli legalnym byłoby dla niego korzystanie z Usług serwisu przy użyciu Konta i prawdziwych pieniędzy. Po założeniu konta Klient może również grać za darmo w Kasynie Live.

12. Regulamin kasyna/na żywo i gier

12.1. Klient korzystając z kasyna oraz gier w serwisie Kasyno Monte-Carlo® akceptuje fakt iż podlegają one określonemu regulaminowi kasyna oraz gier.
12.2. Net Entertainment i inni nasi operatorzy zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, do dokonywania zmian w grach Kasyna i współczynnikach wypłat, które obowiązują w tych grach. Współczynnik wypłaty w każdej grze może zostać sprawdzony po kliknięciu sekcji Pomocy lub Informacji (zwykle oznaczoną znakiem zapytania lub literą "i") w każdej grze. Obowiązkiem gracza jest sprawdzenie współczynnika wypłat w grze przed przystąpieniem do dokonywania zakładów.
12.3. Grając w Kasyno Monte-Carlo®, oświadczasz, że jesteś zaznajomiony z regułami każdej z gier, w której bierzesz udział i zdajesz sobie sprawę, ze regulamin gier jest dostępny na Stronie i/lub w sekcji "Pomocy" poszczególnych gier. Wszystkie reguły są częścią tego Regulaminu.
12.4. W przypadku, gdy podczas gry stracisz połączenie z internetem, gra zostanie wznowiona od momentu jej przerwania, przy następnym logowaniu do gry.
12.5. Jeżeli uważasz, że przy stołach wypłat lub w oprogramowaniu występuje błąd, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem customer@montecarlocasino.com.
12.6. W pojedynczym zakładzie w kasynie/grach pobocznych gracz może maksymalnie wygrać 500 000 € lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Wspomniana reguła nie obowiązuje w grach z progresywnymi jackpotami.
12.7. W przypadku, kiedy zaistnieje podejrzenie, że głównym powodem jednego lub więcej transferów przeprowadzonych przez Klienta z Konta na Witrynie do Kasyna na Stronie, Kasyna Live jest chęć odniesienia korzyści majątkowych z racji różnicy w kursie wymiany walut, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do korekty Konta Klienta, w celu usunięcia wszelkich korzyści, jakie odniósł on poprzez wahania kursów danej waluty lub walut. Kasyno Monte-Carlo® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub ryzyko finansowe poniesione z tytułu wahań walutowych podczas transferu środków pomiędzy Kontem Kasyno Monte-Carlo® a Kasynem. W gestii Klienta leży przeniesienie środków na Konto Kasyno Monte-Carlo® po zakończeniu gry w Kasynie.

13. Podatki

Deklaracje oraz płatności jakichkolwiek oraz wszelkich stosownych podatków oraz opłat związanych z jakimikolwiek przyznanymi Klientowi wygranymi oraz wszelkich innych wypłat na Konto Klienta są wyłącznie jego odpowiedzialnością. Wygrane nie mogą być przenoszone, zastępowane czy wymieniane na cokolwiek innego.

14. Działalność promocyjna

Klient akceptując jakiekolwiek nagrody i/lub wygrane w jednej lub więcej z gier wyraża nieodwołalnie zgodę na użycie przez Kasyno Monte-Carlo® jego nazwy użytkownika i/lub imienia oraz pierwszego inicjału nazwiska w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Kasyno Monte-Carlo® może także skontaktować się z Klientem w celu uzyskania pozwolenia na uzyskanie dalszych dotyczących go szczegółów w celach reklamowych i promocyjnych.

15. Zawieszenie oraz zamknięcie konta

15.1. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo (w każdym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia, powiadomienia czy rekompensaty) do zawieszenia lub zamknięcia Konta Klienta, odmowy dostępu do części lub całości serwisu, a w szczególności do odmowy jakichkolwiek zakładów czy transakcji, lub do wycofania ofert promocyjnych do czasu zakończenia ewentualnego dochodzenia i/lub wyników jakichkolwiek procesów sądowych. Jakakolwiek kwota dodatnia pozostająca na koncie Klienta w czasie trwania dochodzenia i/lub po ogłoszeniu wyników jakichkolwiek procesów sądowych może zostać zaliczona na poczet poniesionej szkody lub innych kwot, co do których Klient jest zobowiązany do ich zapłaty na rzecz Kasyno Monte-Carlo®.
15.2. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej współpracy z przedstawicielami prawa oraz innych władz, włączając Government of Malta, Malta Gambling Commissioner w śledztwach dotyczących nielegalnej działalności na Witrynie.

16. Rozwiązanie umowy

16.1. Każda ze stron ma prawo w każdym momencie zakończyć niniejsze porozumienie. Zamknięcie Konta oznacza zakończenie umowy. W przypadku reaktywacji lub ponownego otwarcia Konta przez nas, Warunki Ogólne ponownie będą obowiązywać i określać dostęp do Strony.
16.2. W przypadku rozwiązania umowy przez Kasyno Monte-Carlo®:
16.2.1. Kasyno Monte-Carlo® może zamknąć Konto Klienta z efektem natychmiastowym oraz, w przypadku uzasadnionych podejrzeń o popełnienie lub pomoc w popełnieniu oszustwa, lub naruszenia Zasad i Warunków lub innej nielegalnej działalności, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do niezwracania kwoty znajdującej się na koncie Klienta w chwili jego zamknięcia.
16.2.2. W przypadku zwrotu całości lub części kwoty znajdującej się na koncie Klienta w chwili jego zamknięcia, zobowiązany jest on do skontaktowania się z Kasyno Monte-Carlo® po otrzymaniu od Kasyno Monte-Carlo® informacji elektronicznej z decyzją, potwierdzając, że wyraża chęć wypłacenia dozwolonej kwoty. Kiedy fundusze zostaną mu zwrócone, jego Konto zostanie zamknięte. W przypadku konta zamkniętego na którym były jakiekolwiek zawarte, nierozliczone zakłady, zakłady te nie zostaną anulowane i leży to w gestii klienta aby skontaktować się z customer@montecarlocasino.com w celu uzgodnienia okoliczności wypłaty ewentualnej wygranej.
16.3. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta:
16.3.1 Środki na którymkolwiek z konta, które zostało zamknięte z pozytywnym stanem, nie będą zwrócone Klientowi, dopóki nie zleci on wypłaty i dostarczy danych bankowych niezbędnych do dokonania transakcji. Klient może zamknąć konto na Stronie Kasyna Monte-Carlo® lub zlecić jego zamknięcie.
16.4. Po rozwiązaniu niniejszej umowy przez którąkolwiek stronę, Klient wyraża zgodę oraz przyjmuje do wiadomości, że

(i) jego prawa do korzystania z oprogramowania, czy to w formie do ściągnięcia czy też w innej formie, które jest naszą własnością i/lub zostało stworzone przez Kasyno Monte-Carlo® lub które jest przez Kasyno Monte-Carlo® używane na podstawie licencji oraz udostępnianie Użytkownikowi poprzez Witrynę („Oprogramowanie”), zostają niezwłocznie cofnięte, oraz
(ii) zaprzestanie on jakiejkolwiek formy korzystania z Oprogramowania, oraz
(iii) odinstaluje i trwale usunie Oprogramowanie z komputera, twardych dysków, sieci Klienta czy każdej innej formy przechowywania danych przez Klienta.
16.5. Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy, czy to przez nas, czy przez Użytkownika, z zastrzeżeniem wszelkich innych postanowień oraz praw i obowiązków, które mogły powstać przed rozwiązaniem umowy, żadna ze stron nie będzie miała dalszych zobowiązań względem drugiej.
16.6. Ile i dopóki konto użytkownika nie zostanie zamknięte przez jedną ze stron w sposób określony powyżej, konto Użytkownika pozostanie otwarte.

17. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić przed wszelkimi roszczeniami oraz zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności (również za uzasadnione poniesione koszty prawne) Kasyno Monte-Carlo® oraz przedstawicieli, dyrektorów, agentów oraz pracowników, włącznie z jakąkolwiek innym odpowiednią spółką Grupy Betclic Everest (również za uzasadnione poniesione koszty prawne) oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, agentów oraz pracowników, związanej z jakimikolwiek wniesionymi przez osobę trzecią roszczeniami lub skargami, spowodowanymi przez Klienta lub wynikłymi z naruszenia przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków lub jakiegokolwiek innego dokumentu, do którego się one odnoszą, oraz z naruszenia przez Klienta jakichkolwiek przepisów lub praw trzeciej osoby lub wynikłe z korzystania przez Klienta lub przez inna osobę używającą, zarówno za zgodą jak i bez zgody Klienta, danych osobowych Klienta (nazwy użytkownika i hasła) z Witryny.

18. Odpowiedzialna gra

18.1. Celem Kasyno Monte-Carlo® jest zapewnianie bezpiecznej i odpowiedzialnej platformy dla klientów, aby mogli cieszyć się korzystaniem z Usług, oraz staranie się pomagać klientom uzależnionym od grania w gry hazardowe lub potencjalnie zagrożonych takim ryzykiem w rozwiązywaniu problemów oraz szukaniu porad i pomocy, jakiej potrzebują.
18.2. Kasyno Monte-Carlo® oferuje szereg narzędzi, aby pomóc Ci w zarządzaniu hazardem, w tym tymczasowe lub stałe, tymczasowe lub stałe samowykluczenie, samowykluczenie z działu / produktu i limity depozytów. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedzialnej gry i jak działa to narzędzie, zapoznaj się z Odpowiedzialną grą, która dostępna jest pod linkiem "Odpowiedzialna gra" na dole każdej strony w witrynie.
18.3. Jeśli zdecydujesz się na czasowe samowykluczenie, nie będziesz mógł otworzyć konta przez okres ustalony w procesie samowykluczania. W celu promowania odpowiedzialnej gry, na Twoją prośbę, pozbawimy Cię dostępu do konta na minimum sześć miesięcy. Wszystkie nierozstrzygnię zakłady zostaną rozpatrzone w normalny sposób i ewentualne wygrane zostaną Ci przyznane. Blokady ustawione podczas samowykluczenia nie mogą zostać zniesione.
18.4. Prosząc o samowykluczenie, zgadzasz się podać nam dokładne i poprawne dane osobowe, abyśmy mogli, teraz i w przyszłości, skutecznie ograniczyć Twój dostęp do konta w Kasyno Monte-Carlo®. Jeśli zdecydujesz się na samowykluczenie, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by było ono uszanowane.
18.5. Każde Konto zablokowane przez Użytkownika na stałe nie może zostać odblokowane. Kasyno Monte-Carlo® dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić graczowi, który poprosił o samowykluczenie ponowne otwarcie konta. Gracz rozumie, że jeśli jednak uda mu się podając fałszywe dane otworzyć nowe konto w Kasyno Monte-Carlo®, wszelkie przegrane na koncie będą leżały po stronie gracza i będzie musiał je sam pokryć. Kasyno Monte-Carlo® rezerwuje sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta gracza, jeśli zostało ono otwarte na podstawie fałszywych danych. Prosimy zajrzeć na stronę dotyczącą Odpowiedzialnej Gry, w celu uzyskania informacji na temat stałego i tymczasowego wykluczenia oraz innych narzędzi odpowiedzialnej gry, które oferuje Kasyno Monte-Carlo®.
18.6. Podczas samowykluczenia nie będziemy wysyłać Ci żadnych materiałów promocyjnych i nie będziemy przyjmować Twoich depozytów bądź zakładów. Zamkniemy Twoje konto i zwrócimy Ci należne środki, po odjęciu kwot należnych Kasyno Monte-Carlo®.
18.7. Jeśli Klient powiadomi Kasyno Monte-Carlo® o swoim nałogu hazardu, Kasyno Monte-Carlo® dokona wszelkich starań, aby skontaktować go z jedną lub kilkoma organizacjami lub osobami z obszaru, który zamieszkuje, i które specjalizują się w pomocy ofiarom nałogu do hazardu.
18.8. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia Konta Klienta wedle własnego uznania oraz zwrócenia mu wszelkiej należnej kwoty znajdującej się na jego Koncie, jeśli uzna, że Użytkownik jest ofiarą nałogu do hazardu oraz że jego korzystanie z Usług może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i dobrobyt. Klient może poprosić Kasyno Monte-Carlo® o zwrócenie należnej kwoty znajdującej się na jego Koncie na konto bankowe inne niż to, które jest przez niego kontrolowane.

19. Prawa własności intelektualnej

19.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty czy inna własność intelektualna zawarta w jakimkolwiek materiale czy zawartości (w tym między innymi w oprogramowaniu, danych, aplikacjach, informacjach, tekstach, fotografiach, muzyce, dźwięku, video, grafice, logach, symbolach, materiale ilustracyjnym oraz innym materiale lub filmie) umieszczonych na Witrynie („Zawartość”) są własnością Kasyno Monte-Carlo® lub zostały przyznane Kasyno Monte-Carlo® przez na podstawie licencji do korzystania udzielonej przez uprawnione osoby. Jakiekolwiek korzystanie z powyższych materiałów lub praw bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie prawa są zastrzeżone.
19.2. W szczególności Użytkownik nie jest upoważniony do jakichkolwiek z poniżej wymienionych zakazanych czynności („Zakazana Działalność”) w odniesieniu do jakiejkolwiek Zawartości (w całości lub częściowo):
19.2.1. sprzedaży, przenoszenia lub udzielania komukolwiek licencji lub przekazywania w jakikolwiek sposób trzeciej osobie, udostępniania w jakikolwiek sposób trzeciej osobie, chyba że za odpowiednią zgodą; lub
19.2.2. zmiany, edycji, modyfikacji, ponownego formatowania lub adaptacji w jakikolwiek sposób.
19.2.3. kopiowania, dystrybucji, inżynierii wstecznej lub prób uzyskania kodu źródłowego w jakimkolwiek celu;
19.2.4. korzystania z Witryny w jakikolwiek nielegalny sposób lub w jakimkolwiek nielegalnym celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
19.3. W przypadku dopuszczenia się jakichkolwiek Zakazanych Czynności, Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek poniesione straty, koszty oraz wydatki z nich wynikłe.
19.4. Kasyno Monte-Carlo® udziela Użytkownikowi osobiste niewyłączne, nietransferowalne i niezbywalne prawo do przeglądania i korzystania z Zawartości przez komputer osobisty, telefon komórkowy lub inne urządzenie udostępniające wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych oraz z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków.
19.5. Użytkownik ma prawo do kopiowania Zawartości w niezmienionej formie do użytku prywatnego na swoim komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu udostępniającym, jeśli jest to wymagane oraz tylko w takim stopniu, w jakim jest to wymagane w celach właściwego korzystania z Usług lub Zawartości, i takie kopiowanie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich.
19.6. Użytkownik musi powiadomić Kasyno Monte-Carlo® niezwłocznie, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystywaniu lub kopiowaniu jakiejkolwiek Zawartości lub innej części Witryny, lub jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie, lub innej nieautoryzowanej działalności, w tym między innymi, Zakazanej Działalności podjętej przez jakąkolwiek osobę (prawną czy fizyczną). Użytkownik wyraża zgodę na stosowną współpracę w jakimkolwiek dochodzeniu, przeprowadzanym na podstawie przekazanej przez Klienta informacji. Niniejszym Klient przyznaje Kasyno Monte-Carlo® dożywotnią, nieodwołalną, wolną od opłat licencyjnych, światową licencję na kopiowanie, przenoszenie, modyfikację, adaptację i/lub publikację jakiejkolwiek Zawartości dostarczonej przez Użytkownika w wiadomości elektronicznej lub na Witrynie wedle uznania Kasyno Monte-Carlo® oraz bez konieczności powiadomienia go, chyba, że Użytkownik stwierdził inaczej.

20. Ograniczenie odpowiedzialności

20.1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność Kasyno Monte-Carlo® za:

  (a) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem, zaniedbaniem ze strony pracowników, agentów lub podwykonawców;
  (b) oszustwa lub świadome wprowadzenie w błąd;
  (c) wszystkiego, do czego przez prawo Kasyno Monte-Carlo® nie jest uprawniony, do wyłączenia w każdej właściwej jurysdykcji.

20.2. Z zastrzeżeniem pkt 20.1, Kasyno Monte-Carlo® nie ponosi odpowiedzialności za:
20.2.1. jakiekolwiek straty lub uszkodzenia będące rezultatem użytkowania Witryny przez Klienta, w tym gdzie stosowne, jakiejkolwiek straty lub szkody powiązanej z utratą biznesu, zysków, zakłóceń w działalności, utratą informacji biznesowych lub jakąkolwiek inną stratą (nawet, jeśli Użytkownik powiadomił o możliwości wyniknięcia takich strat lub szkód);
20.2.2. jakiekolwiek starty lub szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek linków do którychkolwiek ze stron zawartych na Witrynie;
20.2.3. jakiekolwiek opóźnienia lub zakłócenia Usług, błędy zawarte w dostarczanych informacjach lub usługach (takich jak wprowadzanie i transmisja danych), jakichkolwiek strat lub korupcji danych lub komunikacji lub awarii na liniach połączenia, jakichkolwiek nieumyślnych transmisji wirusów czy innych szkodliwych czynników, nieautoryzowanego lub niewłaściwego korzystania z Konta Użytkownika zakładów.
20.2.4. jakiekolwiek błędy systemowe; lub
20.2.5. pośrednie lub bezpośrednie straty spowodowane czymkolwiek, lub
20.2.6. jakiekolwiek działania sił wyższych.
20.3. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach regulaminu, wszelkie gwarancje, warunki i inne warunki implikowane przez statut lub wspólne prawa są, w najszerszym zakresie dozwolone przez prawo, wyłączone z umowy.
20.4. Treści stron internetowych montecarlocasino.com są dostarczane "tak jak jest". Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, gwarancja nie występuje, ani to wyraźna ani dorozumiała, jest wykonywana w odniesieniu do dokładności, wiarygodności lub treści strony. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach lub do wycofania dostępu do nich w każdej chwili.
20.5. Podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby zapewnić, że oprogramowanie i pliki na stronie są wolne od wirusów komputerowych, ale nie możemy i nie gwarantujemy, że oprogramowanie i pliki są wolne od takich problemów. W przypadku czasowego zawieszenia całości lub części Usług, będziemy przywracać Usługi, jak tylko jest to praktycznie możliwe.
20.6. Możemy tymczasowo zawiesić całość lub część usług z dowolnego powodu, wedle własnego uznania. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, do udzielenia Ci odpowiedniej informacji z tym związanej.

21. Błędy oprogramowania

21.1. Każdy błąd oprogramowania lub awaria, która jest lub które mogą być udowodnione przez Kasyno Monte-Carlo®, że miały miejsce na którymś z jego systemów lub usług świadczonych przez któregokolwiek z dostawców oprogramowania, spowoduje unieważnienie zakładu lub gry, niezależnie od tego czy wystąpił na stronie zakładów sportowych, kasyna, gier lub platform pokerowych. Gracz będzie miał prawo do pełnej kwoty stawki w odniesieniu do takich zakładów lub gier. Kasyno Monte-Carlo® niniejszym wyklucza wszelkie dalsze zobowiązania dla takich awarii oprogramowania.
21.2. Każdy użytkownik, który wykryje nieprawidłowości w zakładach produkujących oprogramowanie i gry musi poinformować Kasyno Monte-Carlo® o wystąpieniu usterki przez przesłanie e-maila na adres customer@montecarlocasino.com.
21.3. Kasyno Monte-Carlo® może podjąć wszelkie niezbędne działania w przypadku nadużycia i nieprawidłowego działania przez użytkownika, w tym między innymi zablokować konto gracza, zamrozić fundusze, wstrzymać i / lub anulować wypłaty wszelkich wygranych, które wynikły bezpośrednio lub pośrednio z awarii. Jeśli gracz nie posiada wystarczających środków na Rachunku, Kasyno Monte-Carlo® jest uprawnione do dochodzenia w inny sposób zaległej kwoty, która została wypłacona w wyniku błędu. Kasyno Monte-Carlo® będzie prowadziło powyższe działania do momentu spłacenia należnej kwoty.

22. Odtwarzanie środowiska systemu po awarii

22.1. Mimo iż Kasyno Monte-Carlo® planuje kontynuować działanie Witryny na obecnych licencjach, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do przeniesienia działalności Witryny w każdym momencie na obszar innej jurysdykcji, na przykład w celu odtworzenia środowiska systemu po awarii przełączymy naszych operatorów na Gibraltar. W wypadku takiego toku wydarzeń oraz zależnie od struktury firmy Betclic Everest Group w danej chwili, jedna lub więcej spółek na obszarze alternatywnej jurysdykcji może działać, jako przedstawiciel Kasyno Monte-Carlo®, zapewniając Klientowi usługi oraz dostępność do Witryny, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków oraz zgodnie ze stosownymi warunkami licencji.

23. Postanowienia ogólne

23.1. Kasyno Monte-Carlo® może opóźnić egzekwowanie swoich praw wynikających Ogólnymi Warunkami co nie oznacza jednak, że tracimy te prawa. To samo dotyczy Ciebie i Twoich praw.
23.2. Zaniechanie korzystania z praw wynikłych z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków w jakimkolwiek przypadku nie stanowi zrzeczenia się takich praw.
23.3. Kasyno Monte-Carlo® nie ponosi odpowiedzialności za złamanie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków wynikłe z okoliczności od niego niezależnych.
23.4. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią umowę pomiędzy Kasyno Monte-Carlo® a Klientem dotyczące korzystania z Usług oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące Usług. 23.3. Kasyno Monte-Carlo® nie ponosi odpowiedzialności za złamanie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków wynikłe z okoliczności od niego niezależnych.
23.5. W przypadku, kiedy jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieprawomocna lub nie do wyegzekowania, takie przepisy zostaną zastąpione przez prawomocne i egzekwowalne, które jak najbliżej odzwierciedlają intencje pierwotnych przepisów a pozostała część Ogólnych Warunków pozostanie w mocy.


24. Prawo właściwe

24.1. Niniejsza umowa rządzi się prawem właściwym obowiązującym na Malcie, której sądy sprawują wyłączną jurysdykcję w zakresie jakichkolwiek sporów z niej wynikających. Kasyno Monte-Carlo® nie ma żadnych zobowiązań wynikających z praw jakichkolwiek innych jurysdykcji.

25. Promocje

25.1. Wyłudzenie bonusu
25.1.1. Jakikolwiek oferowany przez nas bonus ograniczony jest do jednego konta / jednego adresu IP i/lub komputera. Zasady dotyczące obrotu bonusem i warunkami jego odblokowania dodatkowo określone są w regulaminach poszczególnych promocji. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przyznanej premii i walut, w których są one przyznawane w zależności od użytkownika kraju zamieszkania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zaoferowania konkretnego bonusu dla konkretnego klienta lub grupy klientów, do zakończenia oferty premii i / lub do wymiany jednego rodzaju oferty premii dla innego według własnego uznania i w dowolnym czasie.
25.1.2. Rosnące jackpot w Kasyno Monte-Carlo® oferowane są w dobrej wierze dla graczy, którzy korzystają z tych usług w celach rekreacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub usunięcia dostępu do tych gier w przypadku jeżeli wystąpi podejrzenie nadużycia oferty oraz jeżeli wystąpi taka potrzeba do zamknięcia konta gracza z efektem natychmiastowym. Jeżeli konto gracza zostanie w takiej sytuacji zamknięte, Kasyno Monte-Carlo® nie będzie odpowiedzialne za zwrot przegranych gracza w jakichkolwiek grach bądź zwrot środków znajdujących się na koncie. Na nadużycie składa się między innymi stosowanie niedozwolonego oprogramowania i/lub otwieranie wielu okien z grą w celu rozgrywania większej liczby rund w grze, co jest przeciwieństwem naturalnej gry w jednym oknie jednocześnie połączone z wybieraniem gier z wartościowymi jackpotami, wykluczając udział we wszystkich innych grach. W przypadku takich zachowań graczy, Kasyno Monte-Carlo® ma prawo do konfiskaty wszystkich jego wygranych oraz środków znajdująch się na koncie.

25.2. Bonus powitalny od depozytu
25.2.1. Do skorzystania z bonusu powitalnego od depozytu uprawnieni są użytkownicy, którzy nigdy wcześniej nie posiadali Konta Kasyno Monte-Carlo®, nigdy nie otrzymali Bonusu powitalnego Cashback, ani Bonusu powitalnego od depozytu oraz zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Bonusie powitalnym na mocy oferty podczas rejestracji na Stronie („Użytkownicy Kwalifikujący się"). Użytkownik, który posiadał lub posiada Konto Kasyno Monte-Carlo® nie otrzyma bonusu powitalnego od depozytu. Warunki te muszą zostać spełnione, aby wypłacić bonus lub jakiekolwiek wygrane z niego pochodzące. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, Kasyno Monte-Carlo® będzie podejrzewało próby wyłudzenia bonusu i użytkownik zleci wypłatę, Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu i jakichkolwiek wygranych z niego pochodzących. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i warunków Bonusu powitalnego od depozytu zgodne z własnym uznaniem, w każdej chwili. Specyficzne warunki oferty powitalnej zostaną przedstawione graczom, których te zmiany dotyczą i mogą zawierać warunki rezydentury gracza w określonym kraju. Każdy gracz, który podczas rejestracji poda login użytkownika Polecającego, zostanie włączony do promocji programu poleconych, a nie do bonusu powitalnego od depozytu.

25.3. Promocje kasynowe
25.3.1. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności regulaminy poszczególnych promocji i bonusów są nadrzędne w stosunku do niniejszego Regulaminu. Ogólne warunki rządzące promocjami i/lub bonusami dostępnymi w Kasyno Monte-Carlo® są częścią Regulaminu ogólnego. Regulamin promocji jest dostępny na stronach poszczególnych promocji oraz na stronie: Regulaminu bonusu.
25.3.2. Jakikolwiek oferowany przez nas bonus ograniczony jest do jednego konta / jednego adresu IP i/lub komputera. Zasady dotyczące obrotu bonusem i warunkami jego odblokowania dodatkowo określone są w regulaminach poszczególnych promocji. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przyznanej premii i walut, w których są one przyznawane w zależności od użytkownika kraju zamieszkania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Kasyno Monte-Carlo® zastrzega sobie prawo do zaoferowania konkretnego bonusu dla konkretnego klienta lub grupy klientów, do zakończenia oferty premii i / lub do wymiany jednego rodzaju oferty premii dla innego według własnego uznania i w dowolnym czasie.
25.3.3. Rosnące jackpoty w Kasynie Monte-Carlo® oferowane są w dobrej wierze dla graczy, którzy korzystają z tych usług w celach rekreacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub usunięcia dostępu do tych gier w przypadku jeżeli wystąpi podejrzenie nadużycia oferty oraz jeżeli wystąpi taka potrzeba do zamknięcia konta gracza z efektem natychmiastowym. Jeżeli konto gracza zostanie w takiej sytuacji zamknięte, Kasyno Monte-Carlo® nie będzie odpowiedzialne za zwrot przegranych gracza w jakichkolwiek grach. Na nadużycie składa się między innymi stosowanie niedozwolonego oprogramowania i/lub otwieranie wielu okien z grą w celu rozgrywania większej liczby rund w grze, co jest przeciwieństwem naturalnej gry w jednym oknie jednocześnie połączonej z wybieraniem gier z wartościowymi jackpotami, wykluczając udział we wszystkich innych grach. W przypadku takich zachowań graczy, Kasyno Monte-Carlo® ma prawo do konfiskaty wszystkich jego wygranych.